Komunikat nr 3 z dnia 11.03.2011

Karkonoskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Jelenia Góra – Wałbrzych informuje, że w sprawie KA/KSRM/01c/2010 w dniu 11.03.2011 r. wydało ocenę negatywną o operacie szacunkowym
(podstawa: art: 157 ust 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami).

Komunikat nr 1 z dnia 10.03.2011

Karkonoskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Jelenia Góra – Wałbrzych informuje, że w sprawie KA/KSRM/01a/2010 w dniu 10.03.2011 r. wydało ocenę negatywną o operacie szacunkowym
(podstawa: art: 157 ust 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami).

Szkolenie co miesiąc

Ramowe założenia organizacyjne:

1    Szkolenia prowadzone będą przez i na rzecz członków KSRM JG-WCH;

2.   W zakresie możliwości finansowych koszty szkoleń będą pokrywane ze środków Stowarzyszenia, przy czym nie wyklucza się wystąpienia konieczności poniesienia drobnych opłat przez uczestników poszczególnych wykładów (np. za materiały szkoleniowe i.t.p);

3.   Osoby nie stowarzyszone w KSRM JG-WCH mogą uczestniczyć w szkoleniach pod warunkiem poniesienia opłaty w wysokości nie niższej niż koszty szkolenia w przeliczeniu na 1 uczestnika. Wyżej wymieniona opłata będzie ustalana przez Zarząd KSRM JG-WCH każdorazowo przed każdym szkoleniem;

4.   Prowadzącymi poszczególne wykłady są członkowie KSRM JG-WCH, którzy nie pobierają za swoją pracę żadnego wynagrodzenia;

5.   Osoby nie stowarzyszone w KSRM JG-WCH mogą prowadzić szkolenia pod warunkiem spełnienia warunku nie pobierania wynagrodzenia;

6.   Tematyka i zakres szkoleń są odpowiedzią na zapotrzebowanie środowiska;

7.   Czas trwania poszczególnych wykładów nie powinien przekraczać 3-4 godzin (n.p. spotkania popołudniowe o zakresie możliwym do przeprowadzenia i opanowania w zadanym czasie);

8.   Celem szkoleń stowarzyszeniowych jest poprawa stanu naszej wiedzy i podniesienie umiejętności a nie podreperowanie bilansu obowiązkowych godzin edukacyjnych. Wobec powyższego, co do zasady, szkolenia nie będą zgłaszane do ministerstwa. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach na wniosek Członków KSRM JG-WCH szkolenia mogą być zgłaszane w Ministerstwie Infrastruktury.

Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze Karkonoskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Jelenia Góra – Wałbrzych

W dniu 09 maja 2009 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze Karkonoskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Jelenia Góra – Wałbrzych z/s w Jeleniej Górze.
W zebraniu uczestniczyło 28 osób, przy ilości 61 członków stowarzyszenia.
Wolą zebranych został wybrany nowy Prezes – Waldemar Gryczka.
W skład nowego zarządu weszły następujące osoby:
Maria Jaworska – Wiceprezes,
Elżbieta Dziubek -Sikora – Wiceprezes,
Maria Osękowska – Skarbnik,
Jerzy Karpiński.

Komisja Rewizyjna została powołana w składzie:
Witold Puzio – Przewodniczący,
Renata Łęgowska – sekretarz,
Eugeniusz Jelenkowski – członek Komisji.

Komisja Etyki Zawodowej w składzie:
Anna Bożeniec – Jełowicka Przewodnicząca,
Irena Ciepła – sekretarz,
Bogdan Mejer – członek Komisji.

Komisja Arbitrażowa została wybrana w składzie:
Lech Tarnawski – Przewodniczący
Grzegorz Grudziński, Andrzej Jędrasik, Henryk Krupiński, Alicja Wilczewska i Waldemar Bruno Kotoński.

Prezes ustępującego Zarządu przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu za ostatnie trzy lata działalności. Ustępującemu Zarządowi udzielono absolutorium.
Zostały przedstawione również sprawozdania z działalności Komisji Etyki Zawodowej, Komisji Rewizyjnej i Komisji Arbitrażowej.
Przedstawiono projekt regulaminu Komisji Arbitrażowej i po uwzględnieniu wniesionych poprawek został on uchwalony.
Przedstawiono projekt regulaminu Komisji Etyki Zawodowej. Z uwagi na mnogość wnoszonych uwag do projektu nie został on uchwalony, nowo wybrana Komisja Etyki Zawodowej została zobowiązana do przygotowania nowego projektu uwzględniającego dotychczasowe uwagi i poddania go konsultacji środowiskowej przed przedstawieniem go na następnym Walnym Zebraniu.

Przygotowała – Maria Jaworska Wiceprezes Zarządu

SPRAWOZDANIE ZA OKRES OD 21.05.2006 DO 06.05.2009