Informacja o Karkonoskim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych z siedzibą w Jeleniej Górze
Informacja o Sudeckim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych z siedzibą w Wałbrzychu
Porozumienie pomiędzy KSRM a SSRM

Informacja o Karkonoskim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych
z siedzibą w Jeleniej Górze

W 1991 roku zrodziła się w środowisku biegłych do spraw wycen nieruchomości inicjatywa utworzenia stowarzyszenia reprezentującego interesy tej grupy rzeczoznawców.
Dnia 9 października 1991 roku szesnastoosobowa grupa biegłych z listy Wojewody Jeleniogórskiego utworzyła grupę założycieli Stowarzyszenia Taksatorów Polskich.

Sąd Wojewódzki w Jeleniej Górze wpisał STP dnia 15 października 1991 r. do rejestru stowarzyszeń.

7 grudnia 1991 r. przeprowadzono Walne Zgromadzenie STP na którym wybrano zarząd pracujący pod kierunkiem Lecha Tarnawskiego.

Podjęte starania o udział STP w nurcie wydarzeń ogólnokrajowych związanych z gospodarką nieruchomościami zaowocowały przyjęciem Stowarzyszenia z dniem 1 czerwca 1994 r. do Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

30 czerwca 1995 podjęto uchwałę o zmiana nazwy na Karkonoskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych.

Zarząd realizował podstawowe kierunki działania zawarte w Statucie oraz wynikające z aktualnie kształtujących się potrzeb:
1) prowadzenie działalności w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego
2) współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi,
3) prowadzenie działalności gospodarczej

Wpływy ze składek członkowskich byłyby dalece niewystarczające na pokrycie kosztów zamierzonej działalności statutowej. Kojarzono działalność szkoleniową z uzyskiwaniem z tego tytułu dochodów.
Najważniejszym zadaniem w początkowym okresie działalności było przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów na uprawnienia państwowe.

Działalność kolejnych zarządów stowarzyszenia koncentruje się na organizowaniu szkoleń i warsztatów zawodowych o zasięgu lokalnym i ogólnokrajowym.

Maria Jaworska i Lech Tarnawski – entuzjaści narciarstwa zjazdowego – wykorzystując naturalne warunki gór Karkonoszy w latach 1999- 2003 w miesiącu marcu zapraszali na kolejne Mistrzostwa Rzeczoznawców Majątkowych w Narciarstwie Zjazdowym o Puchar prezydenta Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych do Szklarskiej Poręby.
W trakcie I Mistrzostw , na Hali Szrenickiej, powołano do życia Narciarski Klub Rzeczoznawców Majątkowych.

Klub Narciarski Rzeczoznawców Majątkowych, który przy wsparciu organizacyjnym KSRM był animatorem zawodów, podjął decyzję o przeniesieniu kolejnych edycji mistrzostw w inne góry polskie, celem urozmaicenia imprezy.
Kolejne zawody odbyły się w Beskidach w 2004 (Ustroń), 2005 (Szczyrk), 2006 (Krynica) i 2007 (Krynica) r.

W dniu 26 listopada 2006 roku w Pałacu Paulinum uroczyście obchodzono XV lecie działalności Stowarzyszenia.

Prezesi i viceprezesi Stowarzyszenia regularnie uczestniczyli w posiedzeniach Rady Krajowej PFSRM co zaowocowało możliwością zaproszenia do Jeleniej Góry wielu znakomitych przedstawicieli środowiska rzeczoznawców majątkowych i bezpośredniego kontaktu z nimi każdemu członkowi naszego Stowarzyszenia.
M. in. gościli na nasze zaproszenie Prezydenci i Viceprezydenci Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych – Andrzej Kalus, Wacław Baranowski, Andrzej Hopper, Jerzy Adamiczka, Krzysztof Urbańczyk oraz Przewodnicząca Komisji Arbitrażowej PFSRM Zdzisława Ledzion – Trojanowska, szefowie regionalnych stowarzyszeń z całej Polski.

Członkowie naszego stowarzyszenia brali udział w pracach komisji na szczeblu krajowym, m.in:
Komisja Odpowiedzialności Zawodowej – kol. Roman Pawlukowicz,
Komisja Arbitrażowa – kol. Lech Tarnawski,
Państwowa Komisja Kwalifikacyjna – kol. Lech Tarnawski.

W uznaniu wkładu pracy w ruchu stowarzyszeniowym rzeczoznawców majątkowych Rada Krajowa PFSRM przyznała w 2003 r. Złote Odznaki PFSRM kol. Alicji Wilczewskiej i Lechowi Tarnawskiemu.

Praca naszych przedstawicieli na szczeblu krajowym umożliwia bezpośredni kontakt z innymi stowarzyszeniami regionalnymi, ułatwia pozyskanie wysokiej klasy wykładowców.

Pracami zarządów Stowarzyszenia kierowali w kolejnych kadencjach:
Lech Tarnawski: 07.12.1991 – 10.02.1995; 11.02.1995 – 05.12.1996; 23.02.2002-10.05.2005
Alicja Wilczewska: 06.12.1996 – 16.10.1998; 17.10.1998 – 22.02.2002;
Maria Jaworska: 10.05.2005 – 20.05.2006; 20.05.2006 – i nadal.

W listopadzie 2005 r., z inicjatywy zarządu Sudeckiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych podjęto rozmowy mające na celu połączenie Karkonoskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Jeleniej Górze i Sudeckiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Wałbrzychu.
Przygotowano treść porozumienia określającego warunki połączenia stowarzyszeń.
W dniu 20 maja 2006 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Sprawozdawczo- Wyborczym nastąpiła realizacja Porozumienia pomiędzy zarządami Karkonoskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Jeleniej Górze i Sudeckiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Wałbrzychu w likwidacji. Uchwalono zmiany w statucie. Stowarzyszenie otrzymało nową nazwę : Karkonoskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Jelenia Góra – Wałbrzych z/s w Jeleniej Górze. Wybrano nowe władze Stowarzyszenia.

 

Informacja o Sudeckim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych
z siedzibą w Wałbrzychu

Sudeckie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Wałbrzychu powstało z inicjatywy 17 osobowej grupy Rzeczoznawców Majątkowych z terenu dawnego województwa wałbrzyskiego.

04 kwietnia 1998 r. odbył się I Walny Zjazd Członków, na którym między innymi podjęto uchwałę o przystąpieniu do Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. W roku 1999 Stowarzyszenie liczyło 20 osób. Podjęto działania mające na celu zachęcenie do współpracy i integrację środowiska na różnych płaszczyznach np. poprzez tworzenie bazy cenowej, organizację spotkań przy ognisku. Odbyło się spotkanie z przedstawicielami Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wycen Nieruchomości dotyczące możliwości połączenia Stowarzyszeń.
Podpisano porozumienie Zarządów Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych Dolnego Śląska. W każdy ostatni poniedziałek miesiąca odbywały się posiedzenia zarządu i zebrania członków.

W marcu 2000 r. gościem Stowarzyszenia był Prezydent PFSRzM Pan Stanisław Kalus. Na spotkaniu z rzeczoznawcami omówił kierunki pracy Federacji. Natomiast marcu 2001 r. w Karpaczu Zarząd Stowarzyszenia uczestniczył w spotkaniu władz Stowarzyszeń z terenu Dolnego Śląska z Prezydentem PFSRzM Panem Wacławem Baranowskim, gdzie omówiono problemy nurtujące Stowarzyszenia i ich członków.

W kwietniu 2001 r. odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielami Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wycen Nieruchomości dotyczące możliwości połączenia Stowarzyszeń. W wyniku rozmów podpisano porozumienie z Sudeckim Oddziałem Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości w Wałbrzychu i 04 lipca 2001 roku odbył się IV Walny Zjazd Członków Sudeckiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych. Na IV Walnym Zjeździe wybrano zgodnie z porozumieniem władze Stowarzyszenia na skróconą roczną kadencję. Liczba członków organizacji wzrosła do 37.
Kontynuowana jest tradycja comiesięcznych spotkań członków.

Pierwszym Prezesem Zarządu był Grzegorz Grudziński, Prezesem po połączeniu Stowarzyszeń Stanisław Wiśniewski. Na kadencję 2004-2007 Prezesem Zarządu ponownie wybrano Grzegorza Grudzińskiego.

Porozumienie pomiędzy
Karkonoskim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców Majatkowych
w Jeleniej Górze
a
Sudeckim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców Majatkowych
w Wałbrzychu
 1. Treść porozumienia dotyczy utworzenia jednego stowarzyszenia w miejsce dotychczas dwóch istniejących Karkonoskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Jeleniej Górze i Sudeckiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Wałbrzychu.
 2. Nowe stowarzyszenie przyjmie nazwę Karkonoskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Jelenia Góra – Wałbrzych.
 3. Siedzibą wspólnego stowarzyszenia będzie miasto Jelenia Góra, a w Wałbrzychu będzie biuro terenowe stowarzyszenia, którego koszt będzie ponoszony przez wspólne stowarzyszenie.
 4. Likwidacji w trybie przewidzianym Ustawą o stowarzyszeniach ulegnie Sudeckiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Wałbrzychu.
 5. Karkonoskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych, przyjmie w poczet członków dotychczasowych członków Sudeckiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Wałbrzychu bez warunku wpłaty wpisowego z zachowanie stażu członkowskiego.
 6. Po przystąpieniu dotychczasowych członków SSRM do KSRM zostanie zwołany nadzwyczajny zjazd KSRM, którego zadaniem będzie wprowadzenie zmian w statucie oraz wybór nowych władz.
 7. Karkonoskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Jeleniej Górze dokona stosownych zmian w statucie, a w szczególności:
  1. zmiana nazwy z Karkonoskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Jeleniej Górze na Karkonoskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Jelenia Góra – Wałbrzych,
  2. wprowadzi możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie określonym w art. 174 uogn.
  3. KSRM posiada Oddziały. Władze Oddziału Przewodniczący i Sekretarz.
  4. Przewodniczący Oddziału wchodzi w skład Zarządu KSRM.
  5. Komisja Arbitrażowa – w sprawach wniesionych do Komisji Arbitrażowej będzie uczestniczyć członek Oddziału Imiennie wyznaczony przez Przewodniczącego Oddziału
 8. Dla potrzeb wspólnego stowarzyszenia będzie nadal funkcjonowała strona internetowa www.ssrm.republika.pl pod nową nazwą www.ksrm.republika.pl
 9. Obsługa księgowa będzie prowadzona przez osobę (firmę) na korzystniejszych warunkach finansowych niż obecnie w KSRM.

Walne w SSRM 13 grudnia 2005 r.
o godz. 16.00