STATUT KARKONOSKIEGO STOWARZYSZENIA
RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH
JELENIA GÓRA – WAŁBRZYCH

Uchwalony w dniu 20 maja 2006 roku
na Walnym Zebraniu Członków KSRM
Jelenia Góra – Wałbrzych

ROZDZIAŁ I
ROZDZIAŁ II
ROZDZIAŁ III
ROZDZIAŁ IV
ROZDZIAŁ V
ROZDZIAŁ VI
Postanowienia ogólne.
Cele i sposoby ich realizacji.
Członkowie, ich prawa i obowiązki.
Organizacja Stowarzyszenia.
Majątek i fundusze Stowarzyszenia
Postanowienia szczególne

ROZDZIAŁ I – Postanowienia ogólne.

 

§ 1

 

Karkonoskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Jelenia Góra – Wałbrzych, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolną organizacją zawodową rzeczoznawców majątkowych.

 

§ 2

 

Stowarzyszenie ma osobowość prawną.

 

§ 3

 

Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą organów władzy jest miasto Jelenia Góra.

 

§ 4

 

Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji krajowych i zagranicznych o ile przez to członkostwo może realizować swoje cele statutowe.

 

§ 5

 

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci według wzorów ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ II – Cele i sposoby ich realizacji.

 

§ 6

 

Podstawowym zadaniem Stowarzyszenia jest reprezentowanie i ochrona interesów zrzeszonych w nim rzeczoznawców majątkowych, w szczególności: podnoszenie rangi i ochrona praw zawodowych rzeczoznawców majątkowych, dążenia do zapewnienia właściwych warunków wykonywania zawodu i sprzyjanie doskonaleniu kwalifikacji zawodowych, czuwanie nad przestrzeganiem zasad etyki zawodowej przez członków Stowarzyszenia, upowszechnianie wśród społeczeństwa wiedzy o zawodzie rzeczoznawcy majątkowego.

 

§ 7

 

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

  1. współpracę w zakresie szacowania nieruchomości z organami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi jednostkami organizacyjnymi i osobami fizycznymi zainteresowanymi gospodarką nieruchomościami,

  2. inicjowanie i popieranie opracowań fachowych z dziedziny szacowania nieruchomości,

  3. inicjowanie i organizowanie różnorodnych form doskonalenia warsztatu zawodowego poprzez np. zjazdy, kongresy, konferencje, warsztaty metodyczne, odczyty, konkursy,

  4. wydawanie monografii i periodyków dotyczących problemów rzeczoznawstwa majątkowego,

  5. współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi,

  6. wydawanie opinii i ocen operatów szacunkowych,

  7. wdrażanie i egzekwowanie zasad etyki zawodowej rzeczoznawców majątkowych,

  8. negocjowanie korzystnych warunków ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków Stowarzyszenia.

 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

ROZDZIAŁ III – Członkowie, ich prawa i obowiązki.

 

§8

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :

 1. członków zwyczajnych,

 2. członków honorowych,

 3. członków wspierających.

 

§ 9

 

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba posiadająca tytuł rzeczoznawcy majątkowego.

 2. Członkostwo zwyczajne uzyskuje się z chwilą podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia w następstwie złożonej wcześniej przez kandydata pisemnej deklaracji.

 3. Wzór deklaracji ustala Zarząd Stowarzyszenia.

 

§10

 

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która w sposób szczególny zasłużyła się dla działalności Stowarzyszenia lub rozwoju zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

 2. Członkostwo honorowe nie wymaga posiadania uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego.

 3. Członkiem honorowym nie może być członek zwyczajny Stowarzyszenia.

 4. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia lub dziesięciu członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 

§11

 

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna, jak również jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która jest zainteresowana działalnością Stowarzyszenia i zadeklaruje poparcie finansowe dla jego działalności.

 2. Członkiem wspierającym zostaje się z chwila podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia w następstwie złożonej wcześniej przez kandydata pisemnej deklaracji.

 3. Wzór deklaracji ustala Zarząd Stowarzyszenia.

 

§12

 

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do organów władzy Stowarzyszenia i powoływanych komisji,

 2. korzystać z pomocy Stowarzyszenia w ochronie i realizacji przysługujących mu uprawnień,

 3. uczestniczyć w zebraniach Zarządu za zgodą Prezesa, a w przypadku jego nieobecności – przewodniczącego zebrania,

 4. posiadać legitymację i odznakę Stowarzyszenia

 

§13

 

Członek zwyczajny jest zobowiązany:

 1. wpłacić opłatę wpisową i płacić regularnie składki członkowskie,

 2. brać aktywny udział w pracach Stowarzyszenia, szczególnie w pracach kolegialnych organów, do których został wybrany,

 3. propagować zawód rzeczoznawcy majątkowego w środowisku swego zamieszkania i działania,

 4. przestrzegać postanowienia statutu Stowarzyszenia oraz zasady kodeksu etyki zawodowej.

 

§14

 

Członkostwo zwyczajne ustaje w razie:

 1. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia,

 2. śmierci członka,

 3. skreślenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 6 miesięcy,

 4. wykluczenie ze Stowarzyszenia na podstawie ostatecznego orzeczenia Zarządu Stowarzyszenia, o którym mowa w § 33 ust. 1 pkt. 4.

 5. utraty uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego,

 6. skazania wyrokiem sądowym na karę pozbawienia praw publicznych.

 

§15

 

 1. Członek honorowy ma – z zastrzeżeniem ust. 2 – prawa członka zwyczajnego, a jednocześnie zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.

 2. Członek honorowy nie ma biernego i czynnego prawa wyborczego.

 

§16

 

Członkostwo honorowe ustaje na skutek:

 1. dobrowolnego zrzeczenia się tej godności,

 2. śmierci członka,

 3. pozbawienia tej godności uchwałą Walnego Zebrania Członków.

 

§17

 

 1. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w różnych formach działalności Stowarzyszenia.

 2. Członek wspierający ma prawo czerpać własne korzyści z uczestniczenia w różnych formach działalności Stowarzyszenia, pod warunkiem, że nie narusza tym interesów Stowarzyszenia.

 

§18

 

Członek wspierający powinien należycie wywiązywać się z obowiązków zapisanych w deklaracji, o której mowa w § 11 ust.1.

 

§19

 

Członkostwo członka wspierającego ustaje na skutek:

 1. zrzeczenia się członkostwa,

 2. rozwiązania Stowarzyszenia,

 3. śmierci członka wspierającego – osoby fizycznej,

 4. likwidacji członka wspierającego – osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej,

 5. upływu czasu ważności lub rozwiązania – mocą woli obu stron – porozumienia, o którym mowa w § 11 ust.1,

 6. skreślenia uchwałą Zarządu w przypadku nie wywiązywania się członka z postanowień deklaracji.

ROZDZIAŁ IV – Organizacja Stowarzyszenia.

 

§20

 

 1. Organami władzy Stowarzyszenia są:

  1. Walne Zebranie Członków,

  2. Zarząd,

  3. Komisja Rewizyjna.

 2. Zarząd i Komisja Rewizyjna powoływane są, z zastrzeżeniem ust. 3 i ust. 5, na okres trzech lat.

 3. W trakcie biegu okresu z ust. 2 można dokonać zmian i uzupełnień w składzie osobowym Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 4. W razie niemożności pełnienia funkcji przez prezesa Zarządu obowiązki te obejmuje jeden z wiceprzewodniczących imiennie wyznaczony przez Zarząd. W razie niemożności pełnienia funkcji przez prezesa Zarządu przez okres dłuższy niż 6 m-cy, należy dokonać wyboru nowego prezesa Zarządu (prezesa Zarządu , Zarządu i Komisji Rewizyjnej) przez Nadzwyczajne Walne Zebranie.

 5. Datę biegu trzyletniego okresu, o którym mowa w ust. 2 wyznacza dzień wyboru prezesa Zarządu.

 

§21

 

 1. Do przygotowywania specjalistycznych opinii i ocen oraz wykonania szczególnych zadań związanych z działalnością Stowarzyszenia mogą być powoływane przez organy władzy Stowarzyszenia stałe i doraźne komisje problemowe.

 2. Walne Zebranie Członków ustanawiać może komisje stałe i komisje doraźne. Zarząd Stowarzyszenia i Komisja Rewizyjna mogą powoływać tylko komisje doraźne.

 3. Obligatoryjnymi komisjami stałymi są:

  1. Komisja Etyki Zawodowej

  2. Komisja Arbitrażowa.

 

§22

 

 1. Członkiem Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Etyki Zawodowej i Komisji Arbitrażowej może być tylko członek zwyczajny Stowarzyszenia.

 2. Członkami innych komisji problemowych mogą być także osoby fizyczne nie będące członkami Stowarzyszenia.

 

§23

 

 1. Najwyższym organem władzy Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

 2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

  1. wyznaczanie strategii działania Stowarzyszenia,

  2. ustalanie wysokości kwot opłat wpisowych i składek członkowskich,

  3. wybór prezesa Zarządu Stowarzyszenia i pozostałych członków Zarządu,

  4. wybór osobowego składu Komisji Rewizyjnej, Komisji Etyki Zawodowej i Komisji Arbitrażowej oraz innych komisji stałych i doraźnych,

  5. odwoływanie i uzupełnianie składów osobowych organów z pkt. 3 i 4,

  6. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Etyki Zawodowej i Komisji Arbitrażowej,

  7. udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej,

  8. zatwierdzanie bilansu na wniosek Komisji Rewizyjnej,

  9. uchwalanie regulaminu Komisji Rewizyjnej, Komisji Etyki Zawodowej i Komisji Arbitrażowej oraz innych komisji stałych,

  10. nadawanie godności członka honorowego,

  11. podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do organizacji krajowych i zagranicznych,

  12. podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków,

  13. uchwalanie zmian statutu,

  14. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

 

§24

 

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd nie rzadziej niż raz w roku.

 3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków, na którym następuje skwitowanie działalności Zarządu za ubiegły rok kalendarzowy musi odbyć się do 31 marca roku następnego.

 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie i jest zwoływane przez Zarząd z jego własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/4 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 5. Termin, miejsce i proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków ustala Zarząd i podaje do wiadomości dostępnymi środkami przenoszenia informacji na co najmniej 14 dni przed terminem Zebrania.

 6. Termin z ust. 5, z dokładnością do minuty, oznacza termin I rozpoczęcia obrad. W przypadku braku kworum w terminie I Walne Zebranie Członków rozpoczyna się po upływie 30 minut od terminu I i odbywa się w terminie II, pod warunkiem obecności przynajmniej piętnastu uprawnionych do głosowania.

 

§25

 

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

 1. z głosem decydującym: członkowie zwyczajni,

 2. z głosem doradczym:

  1. członkowie honorowi,

  2. członkowie wspierający lub ich przedstawiciele,

  3. inne osoby zaproszone przez Zarząd.

 

§26

 

 1. Zarząd składa się z pięciu członków: prezesa oraz 4 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków. (Wówczas Prezes wybierany jest imiennie i reszta zarządu, cd wg pkt 2)

 2. Podział funkcji wiceprezesów, sekretarza i skarbnika pozostaje wewnętrzną sprawą członków Zarządu.

 

§27

 

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

 2. zarządzanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zebrania Członków,

 3. uchwalanie preliminarza budżetowego i okresowych programów działalności Stowarzyszenia,

 4. występowanie z wnioskami do Walnego Zebrania Członków o nadanie członkostwa honorowego,

 5. uchwalanie regulaminów związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia, nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Członków,

 6. przyjmowanie członków wspierających oraz skreślanie ich z listy członków,

 7. gospodarowanie majątkiem ruchomym i nieruchomym Stowarzyszenia,

 8. przedstawianie i rekomendowanie kandydatów spośród członków Stowarzyszenia do pracy w krajowych gremiach związanych z gospodarką nieruchomościami,

 9. orzekanie kar na wniosek Komisji Etyki Zawodowej,

 10. wnioskowanie do właściwego organu o rozpatrzenie sprawy przez Komisję Odpowiedzialności Zawodowej w przypadku rażącego naruszania przez rzeczoznawcę majątkowego zasad etyki zawodowej.

 

§28

 

 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje – nie rzadziej niż raz na kwartał – Prezes z własnej woli lub na wniosek co najmniej trzech pozostałych członków Zarządu – w ciągu pięciu dni od daty złożenie wniosku w biurze Stowarzyszenia.

 2. Dla uzyskania opinii o ważnych zamierzeniach należących do kompetencji Zarządu prezes Zarządu może zwoływać posiedzenia Zarządu z udziałem zaproszonych członków Stowarzyszenia nie będących członkami Zarządu a także osób trzecich.

 3. Przynajmniej raz na 6 miesięcy posiedzenie Zarządu odbywa się z udziałem przewodniczących stałych komisji.

 4. W posiedzeniach Zarządu uczestniczą przewodniczący kół terenowych, z głosem doradczym.

 

§29

 

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, spośród których wybiera przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

 

§30

 

 1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy :

  1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, z wyjątkiem działalności Komisji Etyki Zawodowej i Komisji Arbitrażowej,

  2. przedstawianie Zarządowi uwag, wniosków oraz zaleceń pokontrolnych dotyczących jego zadań statutowych,

  3. przedstawienie wniosku o zatwierdzenie bilansu i udzielenie absolutorium dla Zarządu,

  4. składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności.

 2. Członek Komisji Rewizyjnej ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w posiedzeniach Zarządu.

 3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu.

 

§31

 

 1. Komisja Etyki Zawodowej składa się z trzech członków, spośród których wybiera przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

 2. Kadencja Komisji Etyki Zawodowej trwa trzy lata.

 3. W trakcie biegu okresu z ust. 2 można dokonać zmian i uzupełnień w składzie osobowym Komisji Etyki Zawodowej.

 4. Członkostwo w Komisji Etyki Zawodowej ustaje na skutek:

  1. okoliczności wymienionych w § 14,

  2. rezygnacji członka,

  3. cofnięcia rekomendacji przez Walne Zebranie Członków.

 

§32

 

Do zakresu działania Komisja Etyki Zawodowej należy:

 1. orzekanie w sprawach spornych pomiędzy członkami Stowarzyszenia,

 2. orzekanie w sprawach naruszania przez członków Stowarzyszenia zasad statutowych i kodeksu etyki zawodowej.

 

§33

 

 1. Komisja Etyki Zawodowej może wnioskować do Zarządu o następujące kary :

  1. upomnienie,

  2. naganę,

  3. zawieszenie w prawach członka na okres od 6 miesięcy do 2 lat,

  4. wykluczenie ze Stowarzyszenia.

 2. Członek Stowarzyszenia, w stosunku do którego Zarząd orzekł którąkolwiek z kar z ust. 1 ma prawo odwołać się – uzasadniając swoje odwołanie – do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania pisemnego uzasadnienia nałożonej kary.

 3. Przy doręczaniu zawiadomienia o nałożonej karze stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.

 

§34

 

Komisja Etyki Zawodowej składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków przynajmniej raz w roku, najpóźniej w terminie Walnego Zebrania Członków, określonym w § 24. ust. 3.

 

§35

 

 1. Komisja Arbitrażowa składa się z sześciu członków, spośród których wybiera przewodniczącego.

 2. Kadencja Komisji Arbitrażowej trwa trzy lata.

 3. W trakcie biegu okresu z ust. 2 można dokonać zmian i uzupełnień w składzie osobowym Komisji Arbitrażowej.

 4. Członkostwo w Komisji Arbitrażowej ustaje na skutek:

  1. okoliczności wymienionych w § 14,

  2. rezygnacji członka,

  3. cofnięcia rekomendacji przez Walne Zebranie Członków.

 

§36

 

Do zakresu działania Komisja Arbitrażowej należy opiniowanie i ocena operatów szacunkowych,

 

§37

 

Komisja Arbitrażowa składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków przynajmniej raz w roku, najpóźniej w terminie Walnego Zebrania Członków, określonym w § 24. ust. 3.

 

§38

 

 1. Organy władzy Stowarzyszenia wyrażają swoją wolę w formie uchwał.

 2. Uchwały organów władzy Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, chyba że statut przewiduje inne zasady.

 3. Uchwały są prawomocne, gdy są podejmowane:

  1. Walnego Zebrania Członków:

   • w terminie I, w obecności co najmniej połowy wszystkich statutowo uprawnionych do głosowania,

   • w terminie II, głosami 2/3 obecnych i uprawnionych do głosowania,

  2. Zarządu: w obecności co najmniej czterech członków Zarządu.

  3. Komisji Rewizyjnej: w obecności co najmniej dwóch członków Komisji.

 4. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego organu władzy.

 

§39

 

Tryb podejmowania decyzji przez inne komisje określają regulaminy ich działania.

ROZDZIAŁ V – Majątek i fundusze Stowarzyszenia.

 

§40

 

Do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie może posiadać majątek ruchomy i nieruchomy oraz fundusze pochodzące z:

 1. opłat wpisowych i składek członkowskich,

 2. wpływów z działalności statutowej,

 3. dochodów z majątku Stowarzyszenia,

 4. darowizn i zapisów,

 5. prowadzonej – innej niż statutowa – działalności gospodarczej.

 

§41

 

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Stowarzyszenia jest wymagana zgoda prezesa i skarbnika, wyrażona złożonymi podpisami.

ROZDZIAŁ VI – Postanowienia szczególne.

 

§42

 

 1. Zmiana statutu, powołanie i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 wszystkich statutowo uprawnionych do głosowania (w I terminie) lub co najmniej 2/3 głosów spośród obecnych i jednocześnie uprawnionych do głosowania (w II terminie).

 2. Uchwały z ust. 1 dotyczące spraw osobowych Zarządu i Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu tajnym.

 

§43

 

 1. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków powoła jednocześnie komisję likwidacyjną, która zgodnie z udzielonym przez Walne Zebranie Członków pełnomocnictwem przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

 2. O przeznaczeniu pozostałego, po pokryciu kosztów likwidacji, majątku zlikwidowanego Stowarzyszenia zadecyduje ostatnie Walne Zebranie Członków.

 

§44

 

 1. W celu integracji lokalnych środowisk mogą być tworzone Koła Terenowe.

 2. Koła Terenowe powstają i są rozwiązywane na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.

 3. Do utworzenia Koła Terenowego wymagana jest deklaracja co najmniej 15 członków zwyczajnych.

 4. Działalność Koła Terenowego koordynuje jego Przewodniczący, wybierany spośród członków tworzących Koło.

 5. Przewodniczący Koła Terenowego ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.