STATUT KARKONOSKIEGO STOWARZYSZENIA
RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH JELENIA GÓRA-WAŁBRZYCH

(przyjęty Uchwałą Walnego Zebrania Członków Karkonoskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Jelenia Góra – Wałbrzych nr ………… z dnia 19 maja 2018 r.)

ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE
ROZDZIAŁ II – CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI
ROZDZIAŁ III – CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
ROZDZIAŁ IV – ORGANIZACJA STOWARZYSZENIA
ROZDZIAŁ V – MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA
ROZDZIAŁ VI – POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE

ROZDZIAŁ I – Postanowienia ogólne.

 

§ 1

 

1. Karkonoskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Jelenia Góra – Wałbrzych, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolną organizacją zawodową rzeczoznawców majątkowych.
2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej KSRM Jelenia Góra – Wałbrzych.

 

§ 2

 

Stowarzyszenie ma osobowość prawną.

 

§ 3

 

Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą organów władzy jest miasto Jelenia Góra.

 

§ 4

 

Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji krajowych i zagranicznych o ile przez to członkostwo może realizować swoje cele statutowe.

 

§ 5

 

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci według wzorów ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ II – Cele i sposoby ich realizacji.

 

§ 6

 

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu swoich członków.
2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do prowadzenia spraw wynikających z jego działalności statutowej lub zlecić wykonanie tych czynności właściwym osobom, w tym także członkom Stowarzyszenia za zgodą jego Zarządu.

 

§ 7

 

Podstawowym zadaniem Stowarzyszenia jest reprezentowanie i ochrona interesów zrzeszonych w nim rzeczoznawców majątkowych, w szczególności: podnoszenie rangi i ochrona praw zawodowych rzeczoznawców majątkowych, dążenie do zapewnienia właściwych warunków wykonywania zawodu i sprzyjanie doskonaleniu kwalifikacji zawodowych, czuwanie nad przestrzeganiem zasad etyki zawodowej przez członków Stowarzyszenia, upowszechnianie wśród społeczeństwa wiedzy o zawodzie rzeczoznawcy majątkowego.

 

§ 8

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez

 1. współpracę w zakresie szacowania nieruchomości z organami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi jednostkami organizacyjnymi i osobami fizycznymi zainteresowanymi gospodarką nieruchomościami,
 2. inicjowanie i popieranie opracowań fachowych z dziedziny szacowania nieruchomości,
 3. inicjowanie i organizowanie różnorodnych form doskonalenia warsztatu zawodowego poprzez np. zjazdy, kongresy, konferencje, warsztaty metodyczne, odczyty, konkursy,
 4. wydawanie monografii, periodyków i innych publikacji dotyczących zawodu rzeczoznawcy majątkowego,
 5. współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
 6. dokonywanie ocen w rozumieniu art. 157 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami i sporządzanie opinii, na zamówienie osób lub podmiotów, którym przysługuje interes prawny,
 7. wdrażanie i egzekwowanie zasad etyki zawodowej rzeczoznawców majątkowych,
 8. negocjowanie korzystnych warunków ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków Stowarzyszenia,
 9. analizy rynku obrotu nieruchomościami, jego monitorowanie, w tym prowadzenie bazy danych,
 10. opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących wyceny nieruchomości oraz zawodu rzeczoznawcy majątkowego, działalności zawodowej członków Stowarzyszenia a także projektów Standardów zawodowych.
 11. występowanie w interesie stowarzyszonych rzeczoznawców majątkowych w charakterze organizacji społecznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 9

 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Działalność gospodarcza Stowarzyszenia może mieć jedynie charakter uboczny, a cały dochód z tej działalności przeznaczony jest na realizację celów statutowych.

 

ROZDZIAŁ III – Członkowie, ich prawa i obowiązki.

 

§10

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków honorowych,
 3. członków wspierających.

 

§ 11

 

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.
 2. Członkostwo zwyczajne uzyskuje się z chwilą podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia w następstwie złożonej wcześniej przez kandydata pisemnej deklaracji.
 3. Wzór deklaracji ustala Zarząd Stowarzyszenia.

 

§12

 

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która w sposób szczególny zasłużyła się dla działalności Stowarzyszenia lub rozwoju zawodu rzeczoznawcy majątkowego.
 2. Członkostwo honorowe nie wymaga posiadania uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego.
 3. Członkiem honorowym nie może być członek zwyczajny Stowarzyszenia.
 4. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia lub dziesięciu członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 

§13

 

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna, jak również jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jest zainteresowana działalnością Stowarzyszenia i zadeklaruje poparcie finansowe dla jego działalności.
 2. Członkiem wspierającym zostaje się z chwila podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia w następstwie złożonej wcześniej przez kandydata pisemnej deklaracji.
 3. Wzór deklaracji ustala Zarząd Stowarzyszenia.

 

§14

 

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do organów władzy Stowarzyszenia i powoływanych komisji,
 2. korzystać z pomocy Stowarzyszenia w ochronie i realizacji przysługujących uprawnień związanych z wykonywaniem zawodu rzeczoznawcy majątkowego,
 3. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia i jego organów,
 4. uczestniczyć w zebraniach Zarządu za zgodą przewodniczącego zebrania,
 5. posiadać legitymację i odznakę Stowarzyszenia,
 6. w uzasadnionych przypadkach wnioskować do Zarządu Stowarzyszenia o obniżenie wysokości składek, zawieszenia płatności składek lub umorzenie zadłużenia.

 

§15

 

Członek zwyczajny jest zobowiązany:

 1. wpłacić opłatę wpisową i płacić regularnie składki członkowskie,
 2. brać aktywny udział w pracach Stowarzyszenia, szczególnie w pracach kolegialnych organów, do których został wybrany,
 3. propagować zawód rzeczoznawcy majątkowego w środowisku swego zamieszkania i działania,
 4. powstrzymywać się od zachowań, które podważałyby dobrą opinię oraz prestiż zawodu rzeczoznawcy majątkowego,
 5. przestrzegać postanowienia statutu Stowarzyszenia, zasad kodeksu etyki zawodowej oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
 6. informować Zarząd Stowarzyszenia o zawieszeniu lub pozbawieniu uprawnień zawodowych w zakresie wyceny nieruchomości,
 7. informować o zmianie danych teleadresowych i osobowych.

 

§16

 

Członkostwo zwyczajne ustaje w razie:

 1. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia,
 2. śmierci członka,
 3. utraty zdolności do czynności prawnych,
 4. skreślenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 6 miesięcy,
 5. wykluczenia ze Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie, na pisemnie uzasadniony wniosek Zarządu lub Komisji Etyki Zawodowej,
 6. utraty uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego,
 7. pozbawienia prawa wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego lub wykonywania działalności związanej z szacowaniem nieruchomości, na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego.

 

§17

 

 1. Członek honorowy ma – z zastrzeżeniem ust. 2 – prawa członka zwyczajnego, a jednocześnie zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.
 2. Członek honorowy nie ma biernego i czynnego prawa wyborczego.

 

§18

 

Członkostwo honorowe ustaje na skutek:

 1. dobrowolnego zrzeczenia się tej godności,
 2. śmierci członka,
 3. pozbawienia tej godności uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków.

 

§19

 

 1. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w różnych formach działalności Stowarzyszenia.
 2. Członek wspierający ma prawo czerpać własne korzyści z uczestniczenia w różnych formach działalności Stowarzyszenia, pod warunkiem, że nie narusza tym interesów Stowarzyszenia.

 

§20

 

Członek wspierający powinien należycie wywiązywać się z obowiązków zapisanych w deklaracji, o której mowa w § 13 ust.2.

 

§21

 

Członkostwo członka wspierającego ustaje na skutek:

 1. zrzeczenia się członkostwa,
 2. rozwiązania Stowarzyszenia,
 3. śmierci członka wspierającego – osoby fizycznej,
 4. likwidacji członka wspierającego – osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 5. upływu czasu ważności lub rozwiązania – mocą woli obu stron – porozumienia, o którym mowa w § 13 ust.1,
 6. skreślenia uchwałą Zarządu w przypadku nie wywiązywania się członka z postanowień deklaracji.

 

ROZDZIAŁ IV – Organizacja Stowarzyszenia.

 

§22

 

 1. Organami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zgromadzenie Członków – jako najwyższa władza stowarzyszenia
  2. Zarząd stowarzyszenia – jako organ zarządzający
  3. Komisja rewizyjna – jako organ kontroli wewnętrznej
 2. Zarząd i Komisja Rewizyjna powoływane są, z zastrzeżeniem ust. 3 i ust. 5, na 3-letnią wspólną kadencję
 3. W trakcie biegu kadencji można dokonać zmian i uzupełnień w składzie osobowym Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 4. W przypadku przewidzianym w §28 ust. 5, a także w przypadku stwierdzenia przez Walne Zgromadzenia Członków zaprzestania pełnienia funkcji przez członka Zarządu, Walne Zgromadzenie Członków może przeprowadzić wybory uzupełniające do Zarządu.
 5. W przypadku utraty zdolności sprawowania swojej funkcji przez członka zarządu lub złożenia przez niego rezygnacji i zaprzestania pełnienia swych obowiązków, zarząd powierza pełnienie obowiązków innemu członkowi zarządu do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków.

 

§23

 

 1. Do przygotowywania opinii i ocen oraz wykonania szczególnych zadań związanych z działalnością Stowarzyszenia mogą być powoływane przez organy władzy Stowarzyszenia stałe i doraźne komisje problemowe.
 2. Walne Zgromadzenie Członków ustanawiać może komisje stałe i komisje doraźne. Zarząd Stowarzyszenia i Komisja Rewizyjna mogą powoływać tylko komisje doraźne.
 3. Obligatoryjnymi komisjami stałymi są:
  1. Komisja Etyki Zawodowej,
  2. Komisja do spraw oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego zwana dalej Komisją Opiniującą

 

§24

 

 1. Członkiem Zarządu, Komisji Rewizyjnej i komisji stałych może być tylko członek zwyczajny Stowarzyszenia.
 2. Członkami doraźnych komisji problemowych mogą być także osoby fizyczne niebędące członkami Stowarzyszenia.

 

§25

 

 1. Najwyższym organem władzy Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy w szczególności:
  1. wyznaczanie strategii działania Stowarzyszenia,
  2. ustalanie wysokości kwot opłat wpisowych i składek członkowskich,
  3. wybór prezesa Zarządu Stowarzyszenia i pozostałych członków Zarządu,
  4. wybór osobowego składu Komisji Rewizyjnej, Komisji Etyki Zawodowej i Komisji Opiniującej oraz doraźnych komisji problemowych,
  5. odwoływanie i uzupełnianie składów osobowych organów z pkt. 3 i 4,
  6. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Etyki Zawodowej i Komisji Opiniującej,
  7. udzielanie absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  8. zatwierdzanie bilansu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  9. uchwalanie regulaminu Komisji Rewizyjnej, Komisji Etyki Zawodowej i Komisji Opiniującej,
  10. nadawanie godności członka honorowego,
  11. podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do organizacji krajowych i zagranicznych w tym związków stowarzyszeń,
  12. podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Walnego Zgromadzenia Członków,
  13. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich,
  14. uchwalanie zmian statutu,
  15. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

 

§26

 

 1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd nie rzadziej niż raz w roku.
 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków, na którym następuje skwitowanie działalności Zarządu za ubiegły rok kalendarzowy musi odbyć się do 30 czerwca roku następnego.
 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może odbyć się w każdym czasie i jest zwoływane przez Zarząd z jego własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/4 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 5. Termin, miejsce i proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków ustala Zarząd i podaje do wiadomości dostępnymi środkami przenoszenia informacji, na co najmniej 14 dni przed terminem Zgromadzenia.
 6. W przypadku braku kworum w terminie pierwszym, drugi termin Walnego Zgromadzenia Członków i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd ogłasza podczas Zgromadzenia w pierwszym terminie, po upływie 15 minut od momentu stwierdzenia braku kworum.

 

§27

 

W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

 1. z głosem decydującym: członkowie zwyczajni,
 2. z głosem doradczym:
  1. członkowie honorowi,
  2. członkowie wspierający lub ich przedstawiciele,
  3. inne osoby zaproszone przez Zarząd.

 

 

§28

 1. Zarząd składa się z 5-7 członków: prezesa oraz 4-6 członków ( w tym dwóch wice- prezesów, skarbnika i sekretarza), wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Podział funkcji: wiceprezesów, sekretarza i skarbnika pozostaje wewnętrzną sprawą członków Zarządu.
 3. Wybór Prezesa Zarządu Stowarzyszenia odbywa się w drodze głosowania tajnego przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia
 1. Na wniosek Prezesa Zarządu, wyboru pozostałych członków Zarządu dokonuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym.
 2. Członek Zarządu Stowarzyszenia, który nie uzyskał absolutorium, może być odwołany przez Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów na tym samym posiedzeniu.
 1. Wybór członków komisji stałych odbywa się w drodze głosowania tajnego przez Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia. W przypadku, gdy na liczba kandydatów nie przekracza liczby wybieranych członków komisji dopuszcza się głosowanie jawne.

 

§29

 

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
 2. Zarządzanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. Uchwalanie preliminarza budżetowego i okresowych programów działalności Stowarzyszenia.
 4. Występowanie z wnioskami do Walnego Zgromadzenia Członków o nadanie członkostwa honorowego.
 5. Podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa.
 6. Podejmowanie uchwał o przyjęciu członków wspierających i ustania ich członkostwa.
 7. Podejmowania decyzji na wniosek członka Stowarzyszenia w sprawie obniżenia wysokości składek, zawieszenia płatności składek lub umorzenie zadłużenia.
 8. Gospodarowanie majątkiem ruchomym i nieruchomym Stowarzyszenia.
 9. Przedstawianie i rekomendowanie kandydatów spośród członków Stowarzyszenia do pracy w krajowych gremiach związanych z gospodarką nieruchomościami.
 10.  Orzekanie kar na wniosek Komisji Etyki Zawodowej.
 11.  Wnioskowanie do właściwego organu o rozpatrzenie sprawy w przypadku rażącego naruszania przez rzeczoznawcę majątkowego zasad etyki zawodowej przekazywanie do Walnego Zgromadzenia Członków odwołania od nałożonej kary, wniesionego przez członka Stowarzyszenia za pośrednictwem Zarządu.
 12.  Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu w związku z wykonywaniem zawodu rzeczoznawcy majątkowego oraz zawiadomienie właściwego organu w przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w odpowiednich przepisach działu VI ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

 

§30

 

 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje – nie rzadziej niż raz na kwartał – Prezes z własnej woli lub na wniosek, co najmniej trzech pozostałych członków Zarządu – w ciągu pięciu dni od daty złożenia wniosku.
 2. Dla uzyskania opinii o ważnych zamierzeniach należących do kompetencji Zarządu prezes Zarządu może zwoływać posiedzenia Zarządu z udziałem zaproszonych członków Stowarzyszenia niebędących członkami Zarządu a także osób trzecich.
 3. Przynajmniej raz na 6 miesięcy posiedzenie Zarządu odbywa się z udziałem przewodniczących stałych komisji.
 4. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć członkowie Stowarzyszenia, którym przewodniczący zebrania udzielił zgody na udział, co najmniej na 3 dni przed ustalonym terminem zebrania.

 

§31

 

Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, spośród których wybiera przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

 

§32

 

 1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, z wyjątkiem działalności Komisji Etyki Zawodowej i Komisji Opiniującej,
  2. przedstawianie Zarządowi uwag, wniosków oraz zaleceń pokontrolnych dotyczących wykonywania jego zadań statutowych,
  3. przedstawienie wniosku o zatwierdzenie bilansu i udzielenie absolutorium dla członków Zarządu,
  4. składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków sprawozdań ze swojej działalności.
 2. Członek Komisji Rewizyjnej ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w posiedzeniach Zarządu.
 3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu.
 4. Członkowstwo w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
  1. okoliczności wymienionych w § 16,
  2. rezygnacji członka,
  3. cofnięcia rekomendacji przez Walne Zgromadzenie Członków.
 5. W przypadku stwierdzenia zaprzestania pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej, Walne Zgromadzenie Członków może przeprowadzić wybory uzupełniające.

 

§33

 

 1. Komisja Etyki Zawodowej składa się z 3 – 5 członków, spośród których wybiera przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
 2. Kadencja Komisji Etyki Zawodowej trwa trzy lata.
 3. W trakcie biegu okresu z ust. 2 można dokonać zmian i uzupełnień w składzie osobowym Komisji Etyki Zawodowej.
 4. Członkostwo w Komisji Etyki Zawodowej ustaje na skutek:
  1. okoliczności wymienionych w § 16,
  2. rezygnacji członka,
  3. cofnięcia rekomendacji przez Walne Zgromadzenie Członków.

 

§34

 

 1. Tryb pracy Komisji Etyki Zawodowej, oraz zasady udziału stron postępowania określa regulamin Komisji Etyki Zawodowej.
 2. Do zakresu działania Komisji Etyki Zawodowej należy:
  1. Orzekanie w sprawach spornych pomiędzy członkami Stowarzyszenia,
  2. Orzekanie w sprawach naruszania przez członków Stowarzyszenia postanowień statutu oraz zasad etyki zawodowej.
  3. Wnioskowanie do zarządu Stowarzyszenia o orzeczenie kary w stosunku do członka Stowarzyszenia
 3. Podstawę orzekania przez Komisję Etyki Zawodowej stanowi Statut i Kodeks Etyki Zawodowej,

 

 

§35

 

 1. Komisja Etyki Zawodowej może wnioskować do Zarządu o następujące kary:
  1. upomnienie,
  2. nagana,
  3. zawieszenie w prawach członka na okres od 6 miesięcy do 2 lat.
 2. Komisja Etyki Zawodowej może wnioskować do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia o wykluczenie ze Stowarzyszenia.
 3. Zarząd przed wydaniem postanowienia o nałożeniu wnioskowanej kary, zawiadamia członka Stowarzyszenia o prawie do przedłożenia pisemnego stanowiska dotyczącego orzeczenia Komisji Etyki Zawodowej w terminie jednego miesiąca od doręczenia orzeczenia. Uwzględnienie uzasadnionego wniosku członka Stowarzyszenia, skutkuje wydaniem pisemnego postanowienia o nałożeniu niższej kary lub umorzeniu postępowania.
 4. Członek Stowarzyszenia, w stosunku, do którego Zarząd orzekł karę, ma prawo wnieść pisemnie odwołanie wraz z uzasadnieniem do Walnego Zgromadzenia Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania postanowienia o nałożonej karze, oraz wnieść skargę do organu nadzorującego działalność stowarzyszenia, gdy w związku z przeprowadzonym postępowaniem skutkującym nałożenie kary, zostały naruszone przepisy prawa bądź postanowienia statutu.
 5. Przy doręczaniu uzasadnienia zawiadomienia o nałożonej karze stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, z dodatkowym powiadomieniem ukaranego członka Stowarzyszenia drogą mailową.

 

§36

 

Komisja Etyki Zawodowej składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków przynajmniej raz w roku, najpóźniej w terminie Walnego Zgromadzenia Członków, określonym w § 26. ust. 3.

 

§37

 

 1. Komisja Opiniująca składa się z 6-8 członków, spośród których wybiera przewodniczącego.
 2. Kadencja Komisji Opiniującej trwa trzy lata.
 3. W trakcie biegu okresu z ust. 2 można dokonać zmian i uzupełnień w składzie osobowym Komisji Opiniującej.
 4. Członkostwo w Komisji Opiniującej ustaje na skutek:
  1. okoliczności wymienionych w § 16,
  2. rezygnacji członka,
  3. cofnięcia rekomendacji przez Walne Zgromadzenie Członków.

 

§38

 

 1. Do zakresu działania Komisji Opiniującej należy ocena operatów w rozumieniu art. 157 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, i sporządzanie opinii, na zamówienie osób i podmiotów, którym przysługuje interes prawny.
 2. Tryb pracy Komisji Opiniującej, oraz zasady udziału stron postępowania określa regulamin Komisji Opiniującej.

 

§39

 

Komisja Opiniująca składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków przynajmniej raz w roku, najpóźniej w terminie Walnego Zgromadzenia Członków, określonym w § 26. ust. 3.

 

§40

 

 1. Organy Stowarzyszenia wyrażają swoją wolę w formie uchwał.
 2. Uchwały organów Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, chyba, że statut przewiduje inne zasady.
 3. Uchwały są podejmowane w następujący sposób:
  1. Walnego Zgromadzenia Członków: zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej 1/4 osób uprawnionych do głosowania w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu, po upływie 15 minut od momentu stwierdzenia braku kworum,
  2. Zarządu: w obecności, co najmniej czterech członków Zarządu,
  3. Komisji Rewizyjnej: w obecności, co najmniej dwóch członków Komisji.
 4. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego organu Stowarzyszenia.

 

§41

 

Tryb podejmowania decyzji przez inne komisje określają regulaminy ich działania.

ROZDZIAŁ V – Majątek i fundusze Stowarzyszenia.

 

§42

 

Do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie może posiadać majątek ruchomy i nieruchomy oraz fundusze pochodzące z:

 1. opłat wpisowych i składek członkowskich,
 2. wpływów z działalności statutowej,
 3. dochodów z majątku Stowarzyszenia,
 4. darowizn i zapisów,
 5. prowadzonej działalności gospodarczej.

 

§43

 

 1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli we wszystkich sprawach Stowarzyszenia tym majątkowych uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 

 1. W umowach zawieranych między Stowarzyszeniem a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi, Stowarzyszenie reprezentuje Pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia na kadencję równą kadencji Zarządu.

ROZDZIAŁ VI – Postanowienia szczególne.

 

§44

 

 1. Zmiana statutu, powołanie i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy wszystkich statutowo uprawnionych do głosowania (w I terminie) lub co najmniej 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 1/3 wszystkich statutowo uprawnionych do głosowania (w II terminie).
 2. Uchwały z ust. 1 dotyczące spraw osobowych Zarządu i Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu tajnym.

 

§45

 

 1. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków powoła jednocześnie komisję likwidacyjną, która zgodnie z udzielonym przez Walne Zgromadzenie Członków pełnomocnictwem przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.
 2. O przeznaczeniu pozostałego, po pokryciu kosztów likwidacji, majątku zlikwidowanego Stowarzyszenia zadecyduje ostatnie Walne Zgromadzenie Członków.

 

§46

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają przepisy odpowiednich ustaw w szczególności: Prawo o Stowarzyszeniach, Kodeks Cywilny, Kodeks Postępowania Cywilnego, Ustawa o gospodarce nieruchomościami.