Zarząd Karkonoskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Jelenia Góra – Wałbrzych , działając na podstawie & 24 ust. 2 i 5  Statutu KSRZM , zwołuje na dzień :

19 maja 2018 roku / sobota / godz. 11,00

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze .

Zapraszamy i informujemy , iż Zebranie odbędzie się w Restauracji ” Chata za wsią ” w Mysłakowicach k.Karpacza , ul. Górska 1 .

W załączeniu : Proponowany porządek obrad .

Przewidujemy wspólny obiad oraz zakończenie obrad do godz. 17,00.

Prosimy o potwierdzenie udziału na adres poczty KSRZM   do 15 maja 2018 roku .

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie Zebrania
 2. Przyjęcie regulaminu Zwyczajnego Walnego Sprawozdawczo- Wyborczego Zebrania Członków
 3. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Prezydium Zebrania
 4. Przyjęcie porządku obrad Zebrania
 5. Wybór Komisji Mandatowej
 6. Informacja Komisji Mandatowej o prawomocności Zebrania
 7. Ustalenie liczebności składów Komisji Zebrania:
 • Komisji Wyborczej
 • Komisji Skrutacyjnej
 • Komisji Uchwał i Wniosków
 1. Wybór Komisji Zebrania:
 • Komisji Wyborczej
 • Komisji Skrutacyjnej
 • Komisji Uchwał i Wniosków
 1. Sprawozdania:
 • Zarządu
 • Komisji Rewizyjnej
 • Komisji Etyki Zawodowej
 • Komisji Arbitrażowej
 1. Informacja o ukonstytuowaniu się Komisji Zebrania
 2. Dyskusja nad sprawozdaniami
 3. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań Zarządu i Komisji
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi
 6. Wybór Prezesa KSRM Jelenia Góra – Wałbrzych
  1. Zgłaszanie kandydatur
  2. Głosowanie
 7. Wybór członków Zarządu
  1. Zagaszanie kandydatur
  2. Głosowanie
 8. Wybór członków Komisji Rewizyjnej
  1. Zgłaszanie kandydatur
  2. Głosowanie
 9. Wybór kandydatów do Komisji Arbitrażowej
  1. Zgłaszanie kandydatur
  2. Głosowanie
 10. Wybór kandydatów do Komisji Etyki Zawodowej
  1. Zgłaszanie kandydatur
  2. Głosowanie
 11. Podjęcie uchwały w sprawieStatutu KSRM Jelenia Góra – Wałbrzych
 12. Przedstawienie projektu Statutu
 13. Dyskusja nad projektem.
 14. Głosowanie.
 15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
 16. Wolne wnioski
 17. Wystąpienie Prezesa KSRzM.
 18. Zakończenie obrad.

Zarząd KSRzM Jelenia Góra – Wałbrzych .