Zebranie Zarządu KSRM Jelenia Góra – Wałbrzych

W dniu 10 stycznia odbyło się zebranie Zarządu KSRM Jelenia Góra – Wałbrzych w składzie:

Waldemar Gryczka – Prezes KSRM

Maria Jaworska – Tarnawska – wiceprezes

Elżbieta Dziubek – Sikora – wiceprezes

Bogusława Jasińska – skarbnik

oraz zaproszeni przedstawiciele komisji:

Witold Puzio – Komisja Rewizyjna

Lech Tarnawski – Komisja Arbitrażowa

Mirosław Trojan – Komisja Etyki Zawodowej

 

Na zebraniu omówiono:

  • sprawy bieżące, w tym sprawozdanie z Rady Krajowej PFSRM,
  • kwestię składek członkowskich,
  • oraz zamierzenia i plany na 2014 rok.

 

Szczegóły w protokole pobierz protokół

 

Szkolenie co miesiąc

Ramowe założenia organizacyjne:

1    Szkolenia prowadzone będą przez i na rzecz członków KSRM JG-WCH;

2.   W zakresie możliwości finansowych koszty szkoleń będą pokrywane ze środków Stowarzyszenia, przy czym nie wyklucza się wystąpienia konieczności poniesienia drobnych opłat przez uczestników poszczególnych wykładów (np. za materiały szkoleniowe i.t.p);

3.   Osoby nie stowarzyszone w KSRM JG-WCH mogą uczestniczyć w szkoleniach pod warunkiem poniesienia opłaty w wysokości nie niższej niż koszty szkolenia w przeliczeniu na 1 uczestnika. Wyżej wymieniona opłata będzie ustalana przez Zarząd KSRM JG-WCH każdorazowo przed każdym szkoleniem;

4.   Prowadzącymi poszczególne wykłady są członkowie KSRM JG-WCH, którzy nie pobierają za swoją pracę żadnego wynagrodzenia;

5.   Osoby nie stowarzyszone w KSRM JG-WCH mogą prowadzić szkolenia pod warunkiem spełnienia warunku nie pobierania wynagrodzenia;

6.   Tematyka i zakres szkoleń są odpowiedzią na zapotrzebowanie środowiska;

7.   Czas trwania poszczególnych wykładów nie powinien przekraczać 3-4 godzin (n.p. spotkania popołudniowe o zakresie możliwym do przeprowadzenia i opanowania w zadanym czasie);

8.   Celem szkoleń stowarzyszeniowych jest poprawa stanu naszej wiedzy i podniesienie umiejętności a nie podreperowanie bilansu obowiązkowych godzin edukacyjnych. Wobec powyższego, co do zasady, szkolenia nie będą zgłaszane do ministerstwa. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach na wniosek Członków KSRM JG-WCH szkolenia mogą być zgłaszane w Ministerstwie Infrastruktury.